Abit +

hệ thống có chức năng
Tăng tương tác trên page, group
Giúp mọi người trên facebook có thể sử dụng chức năng này rộng rãi